UMELÁ STENA

Prišla zima a žerú Ťa doma mrle, lebo tvoja letná lezecká sezóna skončila?
Nemusíš sa báť. Náš klub sa stará o umelú stenu, kde si môžeš príjsť schuti zaliezť vo vyhradenom čase.
Stienka funguje len počas zimných mesiacov t.j. cca 15.10 – 31.3 .
V prípade ak Ti nieje niečo jasné môžeš kontaktovať správcu stienky Mikiho Geburu – 0903803917.
Tešíme sa na Teba.

Stienka

Otváracie hodiny:

Pondelok: 18:00 – 19:30
Utorok: Zatvorené
Streda: 18:00 – 19:30
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 18:00 – 19:30
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: Zatvorené

Cenník:

Deti do 10 rokov: zadarmo
Deti 10-18 rokov: 2 eur
Jednorázový vstup: 4 eur ( člen ), 5 eur ( ostatní )

Je taktiež možné zapožičať si lezecký materiál.
Vstupné slúži hlavne na pokrytie nájmu.

Pri každom lezení je prítomný kvalifikovaný inštruktor, ktorý ochotne pomôže a poradí. V prípade záujmu je taktiež možné zorganizovať kurz pre začiatočníkov. Je to ideálna možnosť ako začať s lezením.

Stienka

Mapa:

Nemocničná, 026 01 Dolný Kubín-Brezovec

Stienka mapa

Prevádzkový poriadok

 1. Všeobecné
  Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hygieny a poriadku. Každý návštevník steny je povinný pozorne si ho prečítať pri svojej prvej návšteve. Každý užívateľ lezeckej steny berie tento prevádzkový poriadok na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka vedúcim lezeckej steny. Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu na lezeckú stenu. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov steny (ističi, deti, sprievod
  detí, …).
  Na stene smie liezť iba ten, kto podpisom súhlasí s prevádzkovým poriadkom. Na stene smie liezť iba ten, kto súhlasí s prevádzkovým poriadkom. Využívanie lezeckej steny lezcami ako aj nelezúcimi návštevníkmi steny sa považuje za súhlas s prevádzkovým poriadkom. Každý návštevník má možnosť (vzhľadom na jeho viditeľné zverejnenie) ako aj povinnosť oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom pri vstupe na lezeckú stenu.

  1.1 Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť!
  1.2 Nevyškolené osoby nesmú liezť na lane!
  S lanom smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia. Službukonajúci vedúci steny rád poskytne nováčikom základy naväzovania na lano a základy
  istenia.
  1.3 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané (napr. premiestňovanie chytov a zavesených lán).

 2. Bezpečnosť
  2.1 Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).
  2.2 Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou.
  Sú sedačky riadne zapnuté? Je pracka spätne prevlečená? Je lezec riadne naviazaný? Založil si istič správne istítko? Sú uzly plne uviazané a riadne dotiahnuté? Sú karabíny riadne zatvorené? Atď. Pri automatických istiacich prostriedkoch (napr. Gri-Gri) je potrebné byť obzvlášť pozorný: pred lezením je potrebné skontrolovať prostredníctvom krátkeho zatiahnutia za lano, či je lano správne založené a istiaci prostriedok blokuje lano v prípade pádu. Taktiež je potrebné objasniť si, či istič pozná istiaci prostriedok a má skúsenosti s jeho používaním.
  2.3 Používajte len laná, ktoré sú vopred pripravené vedúcim steny. Tieto laná smie
  rozvešať len službukonajúci vedúci steny.
  2.4 Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1m – max. 2.5 m) k nástupu cesty.
  2.5 Istič nesmie nasledovať prvolezca, pokiaľ sa tento nevrátil k východziemu bodu cesty
  2.6 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané.
  2.7 Lezenie bez lana s nohami vo výške presahujúcej 2m je zakázané.
  Sólovanie neohrozuje iba samotného sólujúceho lezca, ale aj iných návštevníkov steny. Okrem toho predstavuje zlý príklad.
  2.8 Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa otáčajú alebo, v extrémnom prípade, aj lámu. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.
  2.9 Počas pobytu na stene sa vyvarujte pádovej zóny.
  Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov (vyklápacia stena) a priestor vo vzdialenosti 2 m od nástupu kolmých profilov.
  2.10 Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedačky… Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.
  2.11 Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať mobilné
  telefóny alebo sluchátka, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.
  2.12 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.
 3. Deti na lezeckej stene
  3.1 Deti a mládež do 18 rokov sa smú na stene pohybovať iba v sprievode dospelej osoby.
  3.2 Osoby vo veku 15-18 rokov sa môžu na stene pohybovať bez dozoru dospelej osoby, ak prinesú podpísaný súhlas právneho zástupcu.
  3.3 Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priestor previsnutých profilov (vyklápacia stena). Celá bouldrovka sa považuje za pádovú zónu.
 4. Materiál
  4.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje.
  Používaná výstroj (sedačky, karabíny, istiace prostriedky, atď.) musia vyhovovať požiadavkám dnešnej doby (certifikáty CE, UIAA, atď.).
  4.2 Pokiaľ by vedúci steny zistili nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroje.
  4.3 Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (istenia, uvoľnené chyty, karabíny atď) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť zamestnancom steny.
 5. Právomoci službukonajúceho vedúceho steny
  5.1 Pri vstupe na lezeckú stenu ste povinní bez vyzvania zaplatiť vstupné.
  5.2 Pokyny vedúceho steny musíte v každom prípade dodržiavať.
  5.3 Vedúci steny nie sú povinní ani schopní neustále kontrolovať užívateľov steny, či používajú správnu techniku istenia.
  5.4 Vedúci steny sú povinní v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, športová výstroj, cennosti atď.) ohlásiť dané osoby polícii.
  5.5 Službukonajúceho vedúceho steny rozpoznáte podľa trička s nápisom „Vedúci steny“.
 6. Poriadok a čistota
  6.1 Vstup na stenu nie je povolený v topánkach. Lezenie na boso je zakázané, Na lezenie používajte špeciálnu a očistenú obuv. Ak ju nemáte, vedúci steny vám lezečky môže zapožičať.
  6.2 Na stene platí absolútny zákaz fajčenia.
  6.3 Manipulácia s otvoreným ohňom je prísne zakázaná.
  6.4 Osoby, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog, majú zákaz vstupu na lezeckú stenu
  6.5 Udržiavajte lezeckú stenu, toalety ako aj okolie steny v čistote.
  Halu využívate spoločne s množstvom iným návštevníkov. Do haly vstupujte vždy vyzutí. Správajte sa k priestorom ohľaduplne a nenechávajte za sebou pohodené odpadky.
  6.6 Nenechávajte na zemi voľne pohodené magnéziové vrecká, magnéziom neplytvajte
  6.7 Nezdržujte sa zbytočne vo vstupnej hale budovy, ktorá slúži iba ako prechodová zóna pred vstupom na stenu. Vo vstupnej hale nerobte zbytočný hluk.
  6.8 Okrem službukonajúcich a nimi poverených osôb je vstup do náraďovne (priestor za stienkou) zakázaný. Lezečky alebo materiál vám služba ochotne vydá a zapožičia, zo skrine si ich ale svojvoľne nevyberajte.
  Žiadame vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel. V opačnom prípade budeme nútení požiadať vás o opustenie lezeckej steny
 7. Zodpovednosť
  Za materiálne škody na veciach, vrátane osobných vecí, a za škody na zdraví vznikajúce návštevníkom lezecké steny dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov, alebo z dôvodu nedostatku vedomostí a skúseností a pod., nepreberá lezecká stena, ani osoby v jej mene konajúce, žiadnu zodpovednosť (cennosti je možné uložiť si u vedúceho
  steny). Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Vedúci steny, ako i prevádzkovateľ steny HK JAMES Dolný Kubín, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.